die Buaschn


Alexander Karlin – Da Sänga
Wolfgang ‚Knut‘ Posch – Da Koala spüt Gitar
Bernhard Sattra – schlogt des Zeigl
David Zenz – ziagt de Basslines